fbpx

UUDISED

Rohepealinna mittetulundustegevuse toetus

9. veebr 2023

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 projektide elluviimiseks

Tallinn soovib toetada uusi algatusi, mis aitavad ellu viia Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 eesmärke (elurikkuse ja looduskeskkonna säilitamine, vastupidavus kliimamuutustele, kestlik areng ja koosloome) ning tuua linna roheinnovatsiooni, edendada ringmajandusele üleminekut, tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuda ellu erinevaid koosloomelisi algatusi linna, kogukondade, ettevõtete ning ülikoolide vahel.

12. jaanuaril kell 14.30 toimus linna esitluskeskuses (Vabaduse hoones) infopäev, mille salvestust saab vaadata siit.

Rohelise pealinna aastal on Tallinna põhiteemad:

 • elurikkuse hoidmine,
 • kliimamuutuste vastu võitlemine ja nendega kohanemine,
 • rohetehnoloogiad,
 • kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine.

Samuti oleme võtnud eesmärgi kaasata rohepealinna tegemistesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka erinevaid vabaühendusi ning soovime aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna programm jaguneb nelja teema vahel: kestlik linnõppiv linnkaasav linnnutikas linn.

 • Nutika linna eesmärk on tuua Tallinnasse innovatsiooni, mis aitab kiirendada rohepööret.
 • Kestliku linna eesmärk on edendada elurikast linna, mis suurendab kõigi elanike heaolu.
 • Kaasava linna eesmärk on edendada koosloomet, et tuua linna ja elanikke üksteisele lähemale.
 • Õppiva linna eesmärk on näidata, kuidas jätkusuutlik mõtteviis tõstab kõigi elukvaliteeti.

Projekti hindamise kriteeriumid

Projekti hindamisel arvestatakse:

 1. projekti vastavust valdkonna eesmärkidele;
 2. projekti sisu ja mõju: tegevuste tase, uuenduslikkus, mitmekesisus, ajakohasus, laiem ühiskondlik tähendus, tulevikku suunatus ja teemaalgatuse olulisus;
 3. projekti keskkonnasõbralikkust: keskkonnateadlike töövõtete rakendamine;
 4. projekti ettevalmistuste taset: teostajate professionaalsus, kogemus ja haldusvõimekus, tegevuseks vajaliku tugistruktuuri (meeskonna) olemasolu ja võimekus, koostööpartnerite olemasolu ja panus tegevuse elluviimisel ning turundus- ja kommunikatsiooniplaan;
 5. projekti eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust lähtuvalt projekti tegevustest; milline on kaasfinantseeringu määr ja realistlikkus; kas prognoositud publiku hulk ning piletimüügi prognoos on realistlik, arvestades projekti tegevuste kunstilist taset, turundus- ja kommunikatsiooniplaani ning toimumispaikasid.

Taotlema on oodatud mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte või organisatsioon või vähemalt 18-aastane Tallinna elanik kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Toetust antakse tegevuste elluviimiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust.  Vt üldised lisatingimused Lisa 1

Toetuse taotlus tuleb esitada ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi peamine töövahend otsustest teada saamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist tuleb koostada põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Vaata: Projekti kirjutamise juhendmaterjal.

Taotlused peavad olema kooskõlas alates 1. jaanuarist 2022 jõustunud õigusaktide redaktsioonidega: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord,  mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused ja Tallinna – Euroopa roheline pealinn 2023 lisatingimustega.

Rohelise pealinna valdkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaegade määramine.

Projekti elluviimise nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%. Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba.

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad:

Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 valdkonna mittetulundustegevuse toetust saab taotleda perioodil 2. jaanuar – 17. märts 2023.

 • Taotlusvoorude tähtajad on 20. jaanuar, 17. veebruar ja 17. märts 2023.
 • Taotlusi saab esitada kuni kella 23.59. Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus
 • Toetuse kasutamise periood on 2. jaanuar 2023 – 31. detsember 2023.

Projektitaotlus ja tegevustoetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

 

Lisainfo:

Helen Villmann

helen.villmann@tallinnlv.ee