Kes Sinu andmeid töötleb?

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi TEI) austab Sinu privaatsust. Meie jaoks on tähtis, et Sa teaksid, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Sinu õigused. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad Sulle rohkem teavet selle kohta, kuidas TEI Sinu isikuandmeid töötleb.

Me võime Sinu isikuandmeid töödelda erinevatel viisidel ja eri olukordades sõltuvalt sellest, kas Sa oled kliendi, tarnija või koostööpartneri esindaja. Me võime töödelda ka meie veebisaidi (veebisaitide) külastajate isikuandmeid. Lubame, et olenemata olukorrast ei müü me Sinu isikuandmeid, ei kauple nendega ega kasuta neid andmekaitsealaste õigusaktide vastaselt.

Kui soovid meie poole pöörduda mõne isikuandmeid puudutava küsimuse või taotlusega või teatada isikuandmetega seotud rikkumisest, palun kirjuta info@inkubaator.ee.

Kui meie vastus Sind ei rahulda või leiad, et me töötleme Sinu andmeid ebaausalt või ebaseaduslikult, võid esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (edaspidi AKI). Lisateavet AKI ja sealse kaebuste käsitlemise kohta leiad AKI kodulehelt: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole.

Milliseid Sinu andmeid me töötleme ja miks?

Me kogume ja säilitame lepinguliste ja ärisuhete haldamiseks vajalikku teavet. Sinuga suhtlemiseks vajame Sinu ees- ja perekonnanime, ametinimetust ja kontaktandmeid nagu telefoninumber, e-posti aadress ja aadress. Kui Sa digiallkirjastad meiega lepingu, salvestame ka Sinu isikukoodi ning vajadusel kontrollime Sinu esindusõigust tõendavaid andmeid äriregistrist. Kui Sa osaled projektides füüsilise isikuna või tellid mõne meie tasulise teenuse, vajame ka Sinuga arveldamiseks vajalikku infot. Lisaks kasutame Sinu meiliaadressi tagasiside küsimiseks meie teenuste kohta.

Delikaatseid isikuandmeid Sinu kohta me ei kogu ega töötle. Samuti ei kasuta me Sinu isikuandmeid profiilianalüüsi ega automaatsete otsuste tegemiseks.

Kellega me Sinu andmeid jagame?

TEI üheks eesmärgiks äriarendusteenuste pakkumisel on viia ettevõtted kiiresti kokku õigete inimestega – mentorite, võrgustike, ekspertidega. Seega, kui Sa kasutad meie äriteenuseid või osaled programmis, jagame me Sinu andmeid teiste projektis osalejatega.

Kui Sa teed meiega koostööd mentori või eksperdina, on meil õigustatud huvi jagada Sinu andmeid teiste vastavas projektis osalejatega; ettevõtetega, kes osalevad inkubaatoris; ja avalikustada Sinu andmed inkubaatori veebilehel nii, nagu Sina end soovid tutvustada.

Kui Sa osaled mõnes TEI projektis, võib meil olla kohustus jagada Sinu andmeid projektis osalemise kohta projekti raportis antud projekti rahastaja või koordineerijaga (kelleks võib olla näiteks Rahandusministeerium või EAS).

Kui TEI korraldab projekti raames reise, millel Sa osaled, peame Sinu kontaktandmeid ja vajadusel dokumendiandmeid jagama reisikorraldusega seotud teenuseosutajatega (eelkõige transpordi- ning majutusettevõtted).

Kui ostad pileti mõnele TEI poolt korraldatavale tasulisele sündmusele ning maksad pangalingi kaudu, siis on TEI isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Juurdepääs Sinu isikuandmetele on ka TEI töötajatel. Juurdepääs antakse vaid ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks, ning kõik meie töötajad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

Kas Sinu andmeid edastatakse väljapoole Euroopat?

Me võime aeg-ajalt Sinu andmete säilitamiseks kasutada kolmandast isikust teenuseosutajaid, kellel võib olla juurdepääs Sinu andmetele (näiteks pilveteenuste puhul). Need teenuseosutajad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas Ameerika Ühendriikides (USA). Me ei edasta sellises olukorras Sinu andmeid kunagi väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagamata Sinu isikuandmete turvalisust ja kaitset. Nii kontrollime alati, et USA-s tegutsevad teenuseosutajad oleksid USA ja Euroopa Liidu koostööprogrammi Privacy Shield osalised, millega USA ettevõtted võtavad endale kohustuse tagada kõrgema privaatsusekaitse taseme, kui on nõutud USA seadustega.

Äriarendusprojektide käigus, kus TEI aitab Sinuga seotud ettevõttel Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatele välisturgudele jõuda, võib olla vajalik Sinu andmete edastamine kolmandatesse riikidesse, kus isikuandmete kaitse tase ei pruugi olla Eestiga samaväärne. Sel juhul edastame andmed vaid juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?

Säilitame Sinu andmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks, eelkõige kuni meie lepingu lõppemiseni, või õigusaktist tuleneva aegumistähtajani, või kuniks TEI-l oleks vajadusel võimalik end õiguslike nõuete eest kaitsta.

Millised on Sinu õigused?

TEI ei unusta, et Sinu isikuandmed on Sinu omad, ning me soovime, et võiksid meid isikuandmete töötlemise osas usaldada. Isegi, kui me ei vaja Sinu isikuandmete töötlemiseks Sinu nõusolekut, on Sul seoses Sinu andmete töötlemisega siiski mitmed olulised õigused.

Õigus andmetega tutvuda

Sa võid küsida teavet selle kohta, kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme, sh:
·    miks me Sinu isikuandmeid töötleme;
·    mis liiki isikuandmeid me töötleme;
·    millistest allikatest me Sinu andmeid saame;
·    kellega me Sinu isikuandmeid jagame;
·    kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame;
·    millised on Sinu õigused.

Sa võid küsida juurdepääsu andmetele, mida TEI Sinu kohta töötleb. Kui isikuandmete töötlemine toimub Sinu nõusolekul või Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks ning Sa oled andmed meile ise esitanud, on Sul õigus nõuda, et väljastaksime need Sulle või Sinu poolt näidatud kolmandale isikule.

Õigus andmeid parandada

On tähtis, et me ei kasutaks Sinu kohta vananenud andmeid ja Sul on alati õigus nõuda, et me parandaksime Su andmed. Seetõttu palume, et teataksid meile, kui Sinu andmed on muutunud (näiteks kasutad uut telefoninumbrit).

Õigus olla unustatud

Kui me töötleme Sinu isikuandmeid ebaseaduslikult, ilma põhjuseta või kauem kui vajalik, on sul õigus paluda, et me Su andmed kustutaksime.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Sul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (peatamist), kui Sa oled vaidlustanud isikuandmete õigsuse; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Sa ei soovi andmete kustutamist vaid nende kasutamise piiramist; TEI-l on isikuandmeid vaja säilitada vaid õigusnõuete kaitsmiseks; või kui Sa oled esitanud isikuandmete töötlemisele vastuväite ja me alles kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles Sinu esitatud põhjused.

Õigus esitada vastuväiteid

Kui Sa leiad, et TEI-l ei ole õigust Sinu isikuandmeid töödelda, võid töötlemisele esitada oma vastuväite. Sellisel juhul võime töötlemist jätkata vaid siis, kui me esitame kaalukad põhjendused, mis kaaluvad üles Sinu õigused. Siiski võime me Sinu andmeid igal juhul edasi töödelda õigusnõuete kaitsmiseks.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Sinu nõusolek ei ole küll üldjuhul TEI andmetöötluse aluseks (töötleme andmeid pigem vaid sellises ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks), ent mõned töötlustoimingud võivad siiski Sinu nõusolekul põhineda. Sel juhul on Sul õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ning me lõpetame andmetöötlustoimingud sellel õiguslikul alusel. Tagasivõtmine ei mõjuta tagasiulatuvalt neid andmetöötlustoiminguid, mis me tegime Sinu nõusoleku kehtivuse ajal.