Väikeettevõtja viis KKK EAS-ile

14. apr 2020

Tallinna Loomeinkubaator esitas EAS-ile viis olulist küsimust, mis väikeettevõtjatel on praegusel äreval ajal tekkinud. Meie küsimustele andis vastused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuste keskuse direktor Monica Hankov, avades lähemalt, millega väikeettevõtjad nende poole enim pöörduvad ning jagades soovitusi, kuidas mure korral edasi minna.

Monica Hankov ütleb, et EAS püüab olla toetuse saajatele abiks, pakkudes võimaluste piires paindlikkust projektide elluviimisel, näiteks projektide pikendamisi, tegevuste muudatusi, aruannete sagedamat esitamist ja seega ka toetuse kiiremaid väljamakseid. “Ilmne on, et täita tuleb määrustest tulenevaid nõudeid ja enne kriisiolukorda antud toetusega ei saa täna kahjuks leevendada kriisist tekkinud kahjusid. Selleks on riik välja pakkunud teised abinõud,” lisab Hankov, et punktides, kus nemad otse aidata ei saa, on valitsus välja töötamas eraldi kriisiabi pakette.

Enimlevinud küsimused, millega EAS-i poole pöördutakse:

1. Mida teha kui projekti alguses prognoositud majandusnäitajad seoses tekkinud olukorraga täita ei suuda?

Hetkel puudutab see kõige enam ettevõtjaid, kes peavad just 2020. aasta kohta esitama majanduslike tulemuste järelaruande. EASi soovitus on, et kui toetuse saaja näeb täna, et projektis seatud eesmärkide täitmine on sattunud ohtu ning abiks ei ole ka projektiperioodi pikendamine (st tegevusi edasi lükata või tegevusi teha pikemal perioodil) või kavandatud tegevuste muutmisega, palume sellest meid teavitada. EAS kaalub kindlasti kõiki põhjusi, miks eesmärkide saavutamine ei õnnestunud ning võtab eraldi arvesse ka kriisiolukorra mõju konkreetse projekti tulemuste saavutamisele.

2. Millistel põhjustel on võimalik projekte pikendada?

Projekte on võimalik pikendada, kui plaanitud tegevuste elluviimine kavandatud ajal ei ole enam võimalik või mõistlik (nt messid, kus ettevõte on plaaninud osaleda, on ära jäetud või edasilükatud vmt). Kui vajate oma projekti tegevuste elluviimiseks projektiperioodi pikendamist või ka tegevuste muutmist, tasub EASiga ühendust võtta. Osades toetusmeetmetes on piiranguid projektide pikendamise võimalustele, kuid oleme koostöös ministeeriumitega neile lahendusi otsimas ja algatanud ka juba määruste muutmise, et võimaldada paindlikku lähenemist vastavalt ettevõtte vajadustele.

3. Millistel tingimustel loetakse kulud abikõlblikuks?

Abikõlblikkuse osas lähtub EAS üldisest välisvahendite Korraldusasutuse poolt antud suunistest.

Kuna WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, on tegemist force majeure olukorraga ning loeme kulud abikõlblikuks järgmistel tingimustel:

  • kindlustusleping ei kata tehtud kulutusi, aluseks on kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused). NB! Kui kindlustuse sõlmimine ei ole asjakohane, siis nõue ei kohaldu (nt reisikulud puhul on kindlustuse sõlmimine tavapärane), kuid kui  tavaolukorras kindlustust ei võeta sellise tegevuse puhul, siis kindlustushüvitusest keeldumise otsuse punkt ei ole asjakohane.
  • toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks;
  • toetuse saaja esitab EASile koos maksetaotlusega:
  • -info tegevuse ära jäämise kohta, 
  • -tõenduse, et toetuse saaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat tagasi või saab osaliselt; 
  • -kreeditarved (majutus, lennupilet jmt);
  • -dokumendid kulutuste kohta, mida ei hüvitatud. Kulu kirjelduse lahtrisse palume lisaks märkida „koroona“.

Juhul kui on tekkinud kulusid, millele tulemust ei järgnenud (ärajäänud messid vms projekti tegevused), tuleb EASiga esimesel võimalusel ühendust võtta kas oma kliendihalduri või konsultandi kaudu.

4. Kas olemasoleva toetusega tohib katta ka rendikulusid?

Toetusmeetmetel on kindlad eesmärgid, kus on määrusega paika pandud ka lubatud kulud. Paraku rendikulud loomemajanduse toetuse tingimuste kohaselt toetatavate kulude hulka ei kuulu ning neid kulusid toetuse arvelt katta ei ole lubatud.

5. Kui otsest lahendust ei tundu silmapiiril olevat, mida võiks ettevõtja toimetulekuks edasi teha?

Soovitame esmalt tutvuda EASi kriisiabi veebiga, kuhu oleme püüdnud koondada ettevõtjatele vajalikku infot. Erinevaid meetmeid ettevõtjatele pakuvad juba nii Töötukassa kui Kredex. 

Samuti aitavad valdkondlikud arenduskeskused, nagu näiteks Tallinna Loomeinkubaator, valdkonna ettevõtjaid erineva info, nõustamiste ja veebiseminaridega. Arvan, et ka sellistel nõustamistel ja seminaridel osalemine on ettevõtjale väga suureks toeks ja abiks.  

Lisaks kavandab EAS koostöös Tallinna Loomeinkubaatoriga projekti, mille eesmärgiks on ettevõtetele uute ärimudelite leidmine, jätkusuutlikkuse kasvu toetamine ning ekspordisuunalised tegevused.

Monica Hankov ütleb, et EAS püüab olla toetuse saajatele abiks, pakkudes võimaluste piires paindlikkust projektide elluviimisel, nt projektide pikendamisi, tegevuste muudatusi, aruannete sagedamat esitamist ja seega ka toetuse kiiremaid väljamakseid.

Kõik COVID-19 viiruse leviku tõttu tekkinud kriisiga seotud asjakohase info toetuse saajatele ja ettevõtjatele on EAS koondanud SIIA.